ජෙන්රස්

බිහිසුණු

හෙන්තයි

0
23 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023
22 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023

සජීවී

0
130 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023
129 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023

සිදුවෙමින් පවතී

0
86 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023
85 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023

ලෙවියාතන්

4.3
214 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023
213 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023

මානව ගොවිපල

2.5
21.5 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023
21 පරිච්ඡේදය නොවැම්බර් 11, 2023